Buitengewone kosten – de nieuwe regels in de praktijk

De wet van 21 december 2018 en het KB van 22 april 2019 brachten wijzigingen en verduidelijkingen met zich mee in verband met de buitengewone kosten.

 

Wat zijn buitengewone kosten?

Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een onderhoudsplicht. Dit betekent dat iedere ouder moet instaan voor de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en ontplooiing van zijn kinderen.

Alle mogelijke kosten kan je verdelen in drie soorten kosten:

 • De gewone verblijfsgebonden kosten

Dit zijn de kosten die samenhangen met het verblijf van de kinderen. Denk aan kosten voor voeding, verwarming, elektriciteit, enz. 

 • De gewone verblijfsoverstijgende kosten

Dit zijn normale kosten van kinderen die niet samenhangen met de plaats waar het kind verblijft. Voorbeelden zijn: kleding, schoolkosten, kosten van de huisarts,…

Als er een onevenwicht is in het inkomen van de ouders of een verblijfsregeling waarbij het kind meer bij de ene dan bij de andere ouder verblijft, dan wordt er alimentatie betaald. Die alimentatie gaat over bovenstaande kosten. 

 • De buitengewone kosten

De buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden.

Deze kosten vallen buiten de alimentatie. Het komt veel voor dat deze kosten 50-50 verdeeld worden, maar ook een andere verdeling is mogelijk. 

De praktijk

We hebben een zeer uitgebreide lijst van alle mogelijke kosten. Ouders kunnen zelf van iedere kost bepalen onder welke categorie ze valt. Jullie beslissen dus ook samen welke kosten onder de alimentatie vallen en welke onder een andere verdeling. 

 

De regeling werd verduidelijkt

Op 2 mei 2019 werd een lijst gepubliceerd van de kosten die worden beschouwd als buitengewone kosten. De lijst is indicatief, waardoor het mogelijk is om ervan af te wijken in een overeenkomst of een vonnis.

Bovendien voorziet het Koninklijk Besluit dat, behalve in geval van hoogdringendheid, een voorafgaandelijk overleg en akkoord nodig is over deze kosten. Het voorafgaandelijk overleg moet zowel gaan over de noodzakelijkheid van de uitgave, als over de hoogte ervan.

Wanneer een ouder niet reageert binnen de 21 dagen (30 dagen tijdens vakantieperiode) wordt deze geacht in te stemmen met de vraag voor een buitengewone kost. Bereiken de ouders geen akkoord over de buitengewone kosten waarvoor het akkoord van beide ouders vereist is, dan zal de betwisting kunnen worden voorgelegd aan de rechter.

Tot slot bepaalt het KB de manier waarop de afrekening van de buitengewone kosten gebeurt. Deze gebeurt driemaandelijks en elke ouder die terugbetaling vraagt, moet een kopie van de bewijsstukken van de gemaakte kosten aan de andere ouder bezorgen. De andere ouder heeft een termijn van 15 dagen om de terugbetaling in orde te brengen.

De praktijk

Bovenstaande regeling geldt enkel als er geen overeenkomst of vonnis is met andere afspraken. We raden heel erg aan om dit ook daadwerkelijk te doen, er goed over na te denken en we helpen je uiteraard bij het correct en uitgebreid formuleren van jullie afspraken op maat. 

De regeling zal volgens mij in scheidingen met hoogconflict kunnen leiden tot meer duidelijkheid en hopelijk minder gevechten omdat de ouders en ook de rechter een grotere houvast hebben. In situaties waar alles relatief vlot loopt daarentegen, vrees ik een omgekeerd effect.  Er is immers in de nieuwe regeling over meer kosten een voorafgaand akkoord nodig dan dat het geval was in de vroegere gang van zaken.  Laten we hopen dat dit niet tot meer discussies en rechtszaken leidt. Een goede regeling kan dat alvast vermijden. 

 

De lijst

1° de volgende medische en paramedische kosten:

a) De behandelingen door artsen-specialisten en de medicaties, gespecialiseerde onderzoeken en verzorging die zij voorschrijven;
b) De kosten van heelkundige ingrepen en van hospitalisatie en de specifieke behandelingen die eruit voortvloeien;
c) De medische en paramedische kosten en hulpmiddelen waaronder orthodontie, logopedie, oftalmologie, psychiatrische of psychologische behandeling, kinesitherapie, revalidatie, prothesen en apparaten, met name de aankoop van een bril, een beugel, contactlenzen, orthopedische zolen en schoenen, hoorapparaten en een rolstoel;
d) De jaarlijkse premie van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering die de ouders of één van hen moeten betalen.
De premie moet betrekking hebben op de kinderen; en dit: voor zover de kosten bedoeld onder a), b) en c) voorgeschreven zijn door een bevoegde arts of instantie; en onder aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds, van een hospitalisatieverzekering of van een andere aanvullende verzekering.

2° de volgende kosten betreffende de schoolse opleiding :

a) Meerdaagse schoolactiviteiten tijdens het schooljaar zoals ski-, zee- en bosklassen, school- en studiereizen en stages;
b) Noodzakelijk gespecialiseerd en kostelijk studiemateriaal en/of schoolkledij, aan speciale taken verbonden, die vermeld staan op een lijst die de onderwijsinstelling aflevert;
c) Het inschrijvingsgeld en de cursussen voor hogere studies en bijzondere opleidingen alsook niet gesubsidieerd onderwijs;
d) De aankoop van informatica-apparatuur en printers met de softwareprogramma’s die voor de studie noodzakelijk zijn;
e) De bijlessen die het kind moet volgen om in zijn schooljaar te slagen;
f) De kosten verbonden aan de huur van een studentenkamer;
g) Bijkomende specifieke kosten verbonden aan een buitenlands studieprogramma;na aftrek van eventuele school- en studietoelagen en andere studiebeurzen.

3° de volgende kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind, nl.:

a) Kosten voor kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar;
b) Lidgeld, basisbenodigdheden en kosten voor kampen en stages in het kader van culturele, sportieve of artistieke activiteiten;
c) Inschrijvings- en examengeld voor de rijopleiding en de theoretische en praktische examens voor een rijbewijs voor zover dit niet kosteloos langs de school kan behaald worden maar via een rijschool moet gebeuren;

4° Alle overige kosten die de ouders in een gezamenlijk akkoord als buitengewoon benoemen of die als zodanig door de rechter gekwalificeerd worden.

12 Reacties

 1. Spijtig genoeg wordt het onderhoudsgeld door de onderhoudsgerechtigde niet gebruikt voor wat het dient en moet de onderhoudsplichtige bovenop het onderhoudsgeld ook zelf voor kledij, boekentas, schoolgerief, dokterskosten, kapper zorgen. Op de rechtbank zijn ze er duidelijk niet van op de hoogte dat er mama’s zijn die niet voor hun kinderen zorgen, maar enkel onderhoudsgeld opstrijken.

  • Hopla
   En wat met alle ouders die geen alimentatie betalen en zich niet met hun kind bezighouden
   Toch wel raar dat dit zomaar kan
   Ik zorg al heel het leven van mijn dochter 24/7 alleen voor haar en dan betaald haar vader nog geen alimentatie en medische kosten terwijl hij dubbel zoveel geld als mij verdiend
   Zo een vaders / moeders mogen ze van mij eens goed straffen
   Onderhoudsgeld dient trouwens voor veel meer dan men denkt
   Huishuur stroom water enz zit hier ook in
   Eten drinken enz ook dus ik denk wel dat er velen zijn die wel weten dat onderhoudsgeld niet alles dekt

   • Onderhoudsplichtige die wel netjes op tijd betaald, met een ex die enkel alimentatie wil opstrijken
    4 maart 2020 om 12:32

    “Huishuur stroom water enz zit hier ook in”

    Dat zijn kosten die een onderhoudsplichtige ook voor zichzelf moet dragen, en dit ook helemaal alleen als deze alleenstaande is… ik vindt persoonlijk niet dat deze kosten onder de alimentatie mogen vallen omdat dit kosten zijn waar ook u gebruik van maakt en niet enkel uw kind(eren).
    Enkel voeding, kledij, etc… zouden hier onder moeten vallen, kosten die enkel voor het kind zelf zijn.

    Het is bvb niet zo dat uw huishuur zomaar ineens omhoog gaat wanneer u wel of geen kinderen hebt, deze maandelijkse kost blijft toch hetzelfde. (naargelang hoeveel slaapkamers uw woning heeft en jaarlijkse index verhoging niet meegerekend uiteraard)

    Wat betreft verwarming…u gaat niet ineens meer beginnen verbruiken van zodra u kinderen de deur binnen stappen hé…of dit verbuik nu enkel voor u alleen is of niet.

    Wat stroom en water betreft, dat kan ik nog begrijpen…daar zal het verbruik wel hoger liggen met kinderen, dan enkel voor u alleen. (tv, toilet, wassen, etc)

    In veel gevallen hebt u zelfs nog veel meer voordelen in de kosten voor huisvesting en verhoogde tegemoetkoming op immens veel zaken, die de onderhoudsplichtige niet heeft als deze ook alleenstaand is…

   • Je hebt volledig gelijk. Hier is het van hetzelfde. Profitariaat en financiele aftroggelarij van vaderskant, moeder zit financieel in zak en as en moet voor alles opdraaien. Van vaders wordt het in de maatschappij nog altijd teveel als normaal beschouwd dat ze op de bank zitten, dik verdienen en profiteren van hun nieuwe-vrouwen en ex-vrouwen.

    • Het is tijd dat de rechtbanken doorhebben wat in het burgerlijk wetboek staat. Bijdragen naar vermogen. Kijken naar het belang van het kind. Het kind geen economisch nadeel laten ondervinden… De mannen verdienen nog steeds meer dan de moeders. Als je als gescheiden moeder blijft prioriteit geven aan je kind ben je vandaag gezien!Cebud publiceert jaarlijks wat kost mijn kind. Wat kost een kotstudent,… de rechtbanken lezen dit niet. Er wordt alleen promotie gemaakt om als ouder egoïst te zijn vanaf een echtscheiding. De anderen moeten het maar weten. Alsof men geniet vna deouder die in zak en as wordt gezet. een psychopaat komt trouwens zeer ver voor de rechter en moet niets bewijzen. Hoogste tijd dat in het burgerlijk wetboek een artikel komt dat elke ouder vanaf de geboorte x % moet bijdragen aan het onderhoud van zijn kind want die verbintenis gaat men aan tav zijn kind voor het leven. Maar tja dan zouden er een heel pak advocaten minder hun brood verdienen op rug van ruzieënde ouders.

    • Antje volledig mee akkoord, er word ook precies van uit gegaan dat een kind van gescheiden ouders geen recht heeft op zakgeld, hobby’s enzovoorts althans das mijn ervaring als ik als moeder niet alles betaal kan mijn kind eigenlijk geen hobby’s uitoefenen of eens met vrienden iets gaan drinken of eten. Dat is blijkbaar normaal.

  • Beide situaties komen – helaas – voor.
   Het is altijd erg jammer voor het kind en frustrerend voor de andere ouder als er iemand zijn verantwoordelijkheden niet nakomt.

  • Daarmee ben ik niet akkoord. Het zijn nog steeds meer de moeders die voor de kinderen zorgen en hen op de eerste plaats zetten. Het onderhoudsgeld is absoluut ontoereikend zoals het heden door de rechtbanken wordt uitgesproken. Erger de kinderen van gescheiden ouders die enkel voor zichzelf kijken worden gediscrimineerd tov hun leeftijdgenoten zonder gescheiden ouders. Geef toe 80% fiscaal recupereren van de belastingen èn voor betaald onderhoudsgeld èn voor buitengewone kosten! Wat wilt u nog meer ?! Dan moet je mar geen kinderen willen. De vader die geen enkele buitengewone kost voorschiet, krijgt zijn aandeel terug van de fiscus. Dat is dicriminatie tov ouders die niet gescheiden zijn en de aangkochte laptop niet recupereren bij de fiscus! Het is de hoogste tijd dat de beleidsmakers dit eens door gaan hebben en dat er wordt opgehouden met deze kinderen te benadelen.

 2. De ex van mij trekt samen met alimentatie en kindergeld bijna 700 euro op,al de rest moet ik dan nog de helft betalen van buitengewone kosten.Madam koopt elk jaar een nieuwe auto en doet maar op.Terwijl ik goed moet uitkijken wat ik doe omp rond te komen…belgie apenland

 3. Ik ben een vrouw en geef Marco gelijk.

  Bij mij is de situatie omgekeerd. Ik, als vrouw, verdien een pak meer dan mijn ex. Ik werk voltijds en de kinderen verblijven meer bij mij dan bij mijn ex. Mijn ex werkt ook voltijds maar verdient gewoon minder.

  De alimentatiewetgeving op vandaag is zo uitgewerkt dat de meest verdienende flink benadeeld wordt wanneer de minst verdienende de allimentatie voornamelijk voor zichzelf houdt! Ik ben een vrouw en ik werk voltijds! Dat kunnen andere vrouwen (& mannen) ook.

  Bij bijvoorbeeld een 50/50 verblijfsregeling vind ik dat de vader en de moeder evenveel moeten betalen voor hun kinderen, ook bij ongelijk inkomen. Waarom zou iemand die meer werkt of meer gestudeerd heeft een deel van zijn/haar inkomen moeten afstaan aan zijn/haar ex? Als je kiest voor het hebben van kinderen, dan vind ik het niet meer dan normaal dat je er ook voor betaalt. In mijn geval betaal ik het meest voor de kinderen, is mijn ex nooit akkoord voor kampen/hobby’s,… dus die mag ik dan ook nog eens zelf betalen terwijl hij wel het financieel voordeel van de kinderen opstrijkt. In tegenstelling tot de meeste situaties is het bij ons dus de vrouw die betaalt voor de man.

  Dus ja…helaas heeft Marco gelijk want helaas zijn het vaak de vrouwen die net zoals mijn ex profiteren van een systeem dat eigenlijk bedoeld is om de kinderen te bevoordelen ipv een van de ouders. Uiteraard zijn er vrouwen/mannen die de alimentatie uitsluitend gebruiken voor hun kinderen en uiteraard zijn er ook mannen/vrouwen die plichtsbewust evenveel betalen als hun ex ongeacht het inkomensverschil. Wie kiest voor kinderen, moet ook op financieel vlak zijn verantwoordelijkheid nemen. Veel vrouwen werken deeltijds om meer vrije tijd te hebben en zijn niet meer met hun kinderen bezig dan voltijds werkende vrouwen/mannen.

 4. graag had ik ook dit gemeld, zoon van 20 jaar , moeder weggegaan als hij 6 maand was , ze had tijd voor zichzelf nodig. maar was ondertussen al bij een andere man . is later met deze getrouwd. heeft feitelijk nooit echt een werk gehad en staat blijkbaar ondertussen op de ziekenkast. profiteur.
  in de meer dan 19 jaar heeft ze nooit één cent bijgedragen voor onze zoon. En toen ik haar een bijdrage vroeg van 50 % toen de zoon naar de unif ging heeft ze direct wel een advocaat gecontacteerd. deze vond het niet relevant dat mevrouw de 50 % bijdraagde en kwam met een belachelijk bedrag af welke zij diende te betalen . dit wel gebaseerd op de wet buitengewone kosten. blijkbaar zal mevrouw ook nooit één cent bijdragen voor haar zoon . maar één zaak weet ik wel , loontje komt om zijn boontje. mijn zoon zit ondertussen in het tweede jaar unif en dat weet ze , maar voor haar is het niet nodig om iets bij te dragen, de zoon zal ook nooit meer bij haar gaan want een moeder is ze nooit geweest, enkel een profiteur van andere mannen en nu ook nog van de maatschappij desondanks dat ze nooit heeft bijgedragen voor de sociale zekerheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*