Algemene voorwaarden

Iedere persoon die een samenwerking met Odos vzw aangaat, wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de vzw en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand afgesloten, tussen vzw en klant.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 mei 2018. Laatste update: 28 februari 2023.

1. Afspraken

 • Afspraken worden bij voorkeur gemaakt via de agenda op de website of via de aanbodpagina’s. U krijgt hiervan steeds een bevestiging per mail. Als u geen bevestiging ontvangt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
 • Afspraken kunnen ten laatste 24 uur op voorhand geannuleerd worden. Als een afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, wordt 50 euro per afspraak aangerekend. Odos vzw behoudt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht van de dienstverlener. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding en moet de geplande afspraak niet betalen.
 • De afspraak gaat in vanaf het uur van afspraak, ook als één van de partijen te laat komt.

2. Overeenkomst

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Odos vzw passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Odos vzw daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Voor online dienstverlening gebruiken we uitsluitend software die in regel is met de GDPR-regelgeving. De mogelijkheid tot opname van een online gesprek wordt uitgeschakeld.
 • Odos vzw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis.
 • Bij een familiale bemiddeling wordt er eveneens een bemiddelingsprotocol ondertekend. Dit is onder andere nodig om nadien de overeenkomst te laten homologeren door de rechtbank.

3. Tarieven en factuurvoorwaarden

 • Er wordt vooraf of via de website niet steeds een algemeen tarief meegedeeld. De klant krijgt een offerte op maat met vermelding van alle inbegrepen diensten en gedetailleerde prijsopgave na een kennismakingsgesprek of na een expliciete vraag van de klant.
 • Offertes zijn 14 kalenderdagen geldig of tot de datum vermeld op de offerte.
 • Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.
 • Na aanvaarding van de offerte door de klant wordt een voorschotfactuur gemaakt van 50%.
 • De eindfactuur volgt onmiddellijk na beëindiging van de volledige opdracht.
 • Een afzonderlijk aanbod kan andere prijsvoorwaarden hebben. Deze worden uitdrukkelijk vermeld bij het aanbod.
 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen.
 • De vergoedingen voor familiale bemiddeling zijn vrijgesteld van btw (artikel 44 §2 van het btw wetboek).
 • Indien we u aanmaningen moeten sturen bij laattijdige betaling dient hiervoor een bijkomend bedrag te worden betaald van 15,00 euro als rappelkost. Indien we u een aangetekende ingebrekestelling moeten sturen wordt hiervoor een bijkomend bedrag aangerekend van 40,00 euro.
 • Bij wanbetaling is de klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Op alle afspraken tussen Odos vzw en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen, direct of indirect uit de afspraken voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

4. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

5. Overmacht

Odos vzw is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsook elke omstandigheid, die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6. Aansprakelijkheid

Odos vzw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Privacyverklaring

Laatste update: 28 februari 2023

Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. In dit hoofdstuk laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze diensten of website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Odos vzw. Door gebruik te maken van onze diensten of website accepteer je ons privacybeleid.

Odos vzw respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Verzamelde gegevens

Wanneer u beroep doet op een van onze diensten, heeft Odos gegevens van u nodig om de dienst te kunnen uitvoeren. We vragen enkel de gegevens die noodzakelijk en relevant zijn voor de optimale uitvoering van de dienst. Voorbeelden van gegevens (niet-limitatieve lijst) die we kunnen vragen en verzamelen:

 • je voornaam, familienaam en e-mailadres als je ons via mail of sociale media contacteert voor informatie of advies.
 • alle gegevens die nodig zijn voor het invullen van gerechtelijke documenten, aangiftes en dergelijke en waarvoor je een beroep doet op onze diensten.

2. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die je ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.

3. Controle over je eigen gegevens

Je kan steeds je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen.
Onderaan iedere mailing wordt de mogelijkheid voorzien om je af te melden.

4. Mailinglijst

Odos vzw maakt gebruik van een mailinglijst. Indien wij over je mailadres beschikken, zal je gevraagd worden of je toegevoegd wil worden aan deze lijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf te verwijderen uit de lijst.
De mails bevatten waardevolle inhoudelijke artikels, informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, antwoorden van zoektochten, …

5. Derden

De verzamelde informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming. We verkopen in geen geval persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden.

6. Cookies

We verzamelen via de website gegevens zodat we een beter inzicht kunnen krijgen in onze bezoekers, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op uw noden. De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden. Cookies helpen ons te onderzoeken hoe bezoekers de website gebruiken.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of aangegeven wordt wanneer cookies verzonden worden. Het is in dat geval mogelijk dat sommige functies op de website niet correct functioneren.

7. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de huidige mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden of het privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Odos vzw
Diestsesteenweg 96
3210 Linden (Lubbeek)
België
info@odos.be
0032 485 37 53 46