Alimentatie voor de kinderen

Volgens de wet zijn zowel de vader als de moeder verplicht om, in verhouding tot hun middelen, te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.

Als de opleiding nog niet beëindigd is, kan die verplichting blijven voortduren tot na de meerderjarigheid van het kind.

Indien je beslist om niet meer samen te leven, zal je als ouder een financiële regeling moeten vinden om verder te kunnen instaan voor het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van je kinderen. Als er geen akkoord is, kan de rechter één van de ouders veroordelen om maandelijks en per kind bij te dragen in die kosten.

Bij het bepalen of zo’n uitkering verschuldigd is of niet, en van de hoogte ervan, houdt de rechter rekening met het verblijf van de kinderen (wanneer zijn ze bij wie), de draagkracht van elk van de ouders, de leeftijd van de kinderen, het aantal kinderen, medische aandoeningen, de omvang van de kinderbijslag, kosten van kinderopvang of hoger onderwijs enz.

Naast de eigenlijke alimentatie wordt vaak ook een regeling getroffen over de buitengewone kosten. Bijvoorbeeld bepaalde schoolkosten, medische kosten, autorijschool, enz. Om discussies te vermijden is het aan te raden om de buitengewone kosten duidelijk en uitgebreid te omschrijven.

 

Persoonlijk onderhoudsgeld

In sommige gevallen kan één van de partners daarnaast recht hebben op een persoonlijk onderhoudsgeld. Hierover kunnen tijdens de echtscheidingsprocedure afspraken gemaakt worden (in de EOT), zowel over het bedrag als over de wijze van een latere herziening. Er kan echter geen afstand worden gedaan van het recht op een uitkering vóór de ontbinding van het huwelijk.

Er moet geen schuld bewezen worden in hoofde van de onderhoudsplichtige om een recht op onderhoudsgeld te bekomen voor de onderhoudsgerechtigde. Zelfs wanneer er geen enkele fout vastgesteld wordt, kan een recht op persoonlijk onderhoudsgeld toegekend worden.

Maar wanneer de rechtbank oordeelt dat een huwelijkspartner een grove fout heeft begaan, dan kan de rechtbank het recht op onderhoudsgeld aan deze huwelijkspartner ontzeggen. Wanneer een huwelijkspartner zich schuldig heeft gemaakt aan partnergeweld dan verliest deze steeds elk recht op een persoonlijk onderhoudsgeld.

Bij de bepaling van het persoonlijk onderhoudsgeld wordt rekening gehouden met de economische middelen van de partijen. Het onderhoudsgeld kan nooit meer bedragen dan een derde van de netto inkomsten van de uitkeringsplichtige.

De rechter bepaalt zowel het bedrag als de duur van het onderhoudsgeld. De maximale duur is de duur dat het huwelijk duurde. Werd de uitkering niet uitdrukkelijk in de tijd beperkt, dan eindigt ze van rechtswege door het verstrijken van de duur van het huwelijk.

De rechter houdt bij het bepalen van het bedrag en de duur rekening met de economische keuzes die de partijen maakten tijdens het samenleven, onder andere:

  • Gingen de partners werken?
  • Stond een van de partners in voor de opvang van de kinderen en was deze daardoor niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt?
  • Heeft een van de partners zich ingezet voor de zelfstandige activiteit van de andere echtgenoot en verliest deze door de echtscheiding hierdoor een inkomen of een voordeel uit de gemeenschap, al dan niet met de huidige beperking op de arbeidsmarkt omwille van leeftijd,…

Einde van de uitkering

De uitkering eindigt in ieder geval definitief in geval van een nieuw huwelijk van de uitkeringsgerechtigde of op het ogenblik waarop deze laatste een verklaring van wettelijke samenwoning doet, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ook de rechter kan de onderhoudsverplichting beëindigen wanneer de uitkeringsgerechtigde samenleeft met een andere persoon.

Een persoonlijk onderhoudsgeld wordt automatisch aangepast aan de index.

 

Het bedrag van de alimentatie

Op de vraag: “hoeveel alimentatie krijg ik/moet ik betalen?” is geen eenvoudig antwoord mogelijk. 

De kost van een kind is afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de levensstandaard of het inkomen van beide ouders. Voor de berekening van het onderhoudsgeld kan men ook rekening houden met de verblijfsregeling, de kinderbijslag en de kosten die beide ouders samen dragen. De wet  bepaalt geen bedrag of berekeningswijze van onderhoudsgeld voor kinderen. Er bestaan geen wettelijke berekeningsformules.

De Gezinsbond en enkele privé organisaties hebben formules uitgewerkt. Het bedrag dat je met zo’n formule berekent, is geen ‘juiste’ of wettelijk verplichte berekening maar kan je een idee geven.

 

Indexatie

Alimentatie moet jaarlijks geïndexeerd worden (ook als dat niet uitdrukkelijk in de EOT of het vonnis vermeld wordt). Het is de betaler die op eigen initiatief de indexering moet toepassen.

De formule om de indexaanpassing te berekenen is de volgende:  basisbedrag X (eindindex : beginindex)
Het basisbedrag is het bedrag aan alimentatie of onderhoudsgeld dat in je overeenkomst staat of dat door de rechter bepaald werd.
De beginindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ondertekening van je overeenkomst.
De eindindex is het indexcijfer van de maand van berekening.


Fiscaliteit

Bij het berekenen van alimentatie moet je rekening houden met de fiscale impact. Hoe je dat doet en hoe je alles jaarlijks aangeeft, lees je op deze pagina.  

 

Wat als je recht hebt op alimentatie maar je ex niet betaalt?

Je kan je richten tot DAVO, de Dienst voor Alimentatie Vorderingen.

Deze dienst heeft twee doelstellingen, namelijk hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (invorderen van onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (betalen van voorschotten op onderhoudsgeld).

Meer informatie over hoe je dit kan aanvragen, het verloop van de procedure enz. vind je hier.