Als partners uit elkaar gaan, moet er ook een beslissing genomen worden over de gezinswoning. De woning wordt verkocht, de woning blijft in onverdeeldheid eigendom van beide partners of één van de partners koopt de andere partner uit. In dat laatste geval moet er een verdeelrecht betaald worden, beter bekend onder de naam “miserietaks”.

Wat is de miserietaks?

Het verdeelrecht is een registratiebelasting die verschuldigd is als een onroerend goed, dat aan verschillende mede-eigenaars behoort, wordt verdeeld. Bijvoorbeeld bij een erfenis of als je samen met je partner een woning kocht en die nu alleen wilt overnemen. 


Hoeveel bedraagt het verdeelrecht?

In Wallonië en Brussel bedraagt het verdeelrecht 1%. In Vlaanderen bedraagt het in principe 2,5%, maar omdat de wetgever vond dat er bij een relatiebreuk al genoeg “miserie” is, werd vanaf 1 januari 2015 het verdeelrecht verminderd van 2,5% naar 1%, indien het stopzetten van de onverdeeldheid er kwam omwille van een relatiebreuk.

Concreet gaat het dus om een tarief van 1% op de totale verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan je na aankoop alleen eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel dat je aankoopt én het deel dat je al bezat. Stel dus dat de waarde van de woning 250.000 euro is, dan betaal je 2.500 euro aan verdeelrecht.

Het voordeeltarief van 1% is een voordelig tarief dat enkel toegestaan wordt bij de beëindiging van een huwelijk of van wettelijk samenwonen van minstens 1 jaar. Dat betekent dat het niet geldt voor feitelijk samenwoners, zij betalen nog steeds 2,5%. Je kan in dat geval wel recht hebben op enkele vrijstellingen:

  • 50.000 euro die in mindering komt van de waarde van de woning;
  • 20.000 euro extra per kind ten laste

Er wordt geen enkele voorwaarde gesteld aan de aard van de onroerende goederen. Dit verlaagd tarief is dus niet enkel mogelijk voor de gezinswoning en kan ook worden toegepast op meer dan één onroerend goed.

Procedure

De notaris maakt een notariële akte van verdeling op. Een authentieke akte is immers noodzakelijk om de verdeling over te schrijven op het kantoor Rechtszekerheid, en zo de verdeling tegenstelbaar te maken aan derden. De notaris heeft een termijn van 15 dagen om de akte van verdeling ter registratie aan te bieden.

Degene die de woning verkrijgt, is de belastingplichtige. Echter, je kan in een EOT wel overeenkomen dat de kosten gedeeld worden of deel uitmaken van andere afspraken binnen de volledige vereffening-verdeling. 

 

woning