Scheiden door onderlinge toestemming

In dat geval komen de partners onderling overeen om alle zaken eerst samen te regelen. Ze maken een overeenkomst over alles: de verblijfsregeling van de kinderen, de kosten voor de kinderen en de vereffening-verdeling van al hun goederen, schulden en eventueel gemeenschappelijke woning.  Deze overeenkomst laten ze daarna door de rechtbank controleren en bekrachtigen. Scheiden met onderlinge toestemming kan alleen als er nog een voldoende grote onderlinge verstandhouding is. Je kan ook de hulp inroepen van een bemiddelaar of advocaat. 

 

Scheiden op grond van een feitelijke scheiding

In dat geval geven de partners elkaar de tijd om na te denken over hun leven als koppel. Het huwelijksvermogensstelsel blijft dan bestaan. Ook de gezinswoning blijft beschermd: een partner kan dus niet in zijn eentje beslissen om die te verkopen. Een feitelijke scheiding is soms een proefperiode en een opstap naar een echtscheiding.

De partners kunnen na een periode van feitelijke scheiding de definitieve scheiding vragen. Dit kan na 6 maanden met een gezamenlijk verzoek of na 1 jaar via een eenzijdig verzoek. 

 

Scheiden op grond van een onherstelbare ontwrichting

Als partners al zes maanden of een jaar feitelijk gescheiden hebben geleefd, kunnen ze zonder meer overstappen op een echtscheidingsprocedure op grond van een onherstelbare ontwrichting, zonder dat het nodig is om te bewijzen dat de andere partner een fout heeft begaan. De onherstelbaarheid van het huwelijk blijkt dan gewoon uit de tijdspanne dat de partners al gescheiden leven.

Partners kunnen ook meteen voor die procedure kiezen zonder eerst een tijdje gescheiden te leven. Dat is het geval als ze oordelen dat de onderlinge verstandhouding dermate zoek is dat ze samen hoe dan ook niet tot overeenkomsten over hun echtscheiding zullen kunnen komen.

 

Een einde maken aan de samenwoning 

Wie wettelijk samenwoont, kan op twee manieren een einde maken aan de samenwoning. Ofwel via de procedure van de dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter, wanneer de verstandhouding tussen de partners danig is verstoord. Ofwel met een schriftelijke verklaring op de burgerlijke stand van de gemeente, door beide partners samen of door slechts een van hen.

Partners die alleen officieus, dus feitelijk, samenwonen, kunnen zonder één wettelijke formaliteit een einde maken aan hun samenleving.