De positie van alleenstaande ouders ten opzichte van de school

Als beide ouders niet samenwonen en ze beiden het ouderlijk gezag hebben, is de school wettelijk verplicht om zich neutraal op te stellen. Beide ouders moeten op dezelfde manier geïnformeerd worden over wat er op school gebeurt. De school mag dus geen onderscheid maken tussen de ouder waar het kind verblijft en de andere ouder.

Beide ouders hebben het recht om belangrijke beslissingen te nemen in verband met de schoolloopbaan van hun kind(eren). Het gaat dan onder andere over de schoolkeuze, studierichting, beslissingen met betrekking tot het CLB,… De school mag ervan uitgaan dat een beslissing die genomen wordt door één van de ouders, met instemming is van de andere ouder.

De meeste scholen informeren zonder problemen beide ouders. Ze moeten daarvoor natuurlijk wel op de hoogte zijn van de gezinssituatie en beschikken over alle gegevens. Als je als ouder toch niet geïnformeerd wordt door de school, dan wijs je hen best schriftelijk op hun wettelijke plicht om dat toch te doen.

Als de school een beroep doet op het CLB om een kind te begeleiden, dan kan dat, tot de leeftijd van 14 jaar, enkel mits toestemming van de ouders. Vanaf 14 jaar moet de leerling zelf zijn toestemming geven. De ouders (of de leerling zelf) kunnen zich dus ook verzetten tegen de deelname aan de medische onderzoeken. In dat geval moeten ze zelf een arts raadplegen.
De CLB-medewerkers moeten dezelfde informatie geven aan beide ouders. Wat aan de ene ouder verteld wordt, moet ook aan de andere verteld worden. Ze geven geen informatie door die door het beroepsgeheim beschermd wordt. Hieronder vallen alle vertrouwelijke gesprekken die je kind met een medewerker voert. Het CLB mag geen attesten opstellen die gebruikt kunnen worden tijdens een echtscheidingsprocedure.