Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om zelf conflicten op te lossen. De beslissing wordt bij de partijen zelf gelaten en wordt niet door iemand van buitenaf opgelegd. Oplossingen die samen gevonden worden, zijn immers veel krachtiger dan beslissingen die opgelegd worden door bijvoorbeeld een rechter.

De bemiddelaar leidt de gesprekken in goede banen. De bemiddelaar is neutraal en zal voor beide partijen werken, zodat alle belangen en bekommernissen aan bod kunnen komen. Een bemiddelaar geeft geen advies en geen oordeel over wat goed of slecht is.

De gesprekken die gevoerd worden tijdens een bemiddeling zijn vertrouwelijk. Geen enkele verklaring of stuk kan later in de rechtbank gebruikt worden. Enkel het uiteindelijke akkoord kan, als de partijen dit wensen, door de rechter bekrachtigd worden.

 

Het verloop van een bemiddeling

Tijdens een eerste ontmoeting vindt er een verkennend gesprek plaats. Er is ruimte voor informatie en jullie vragen. We bespreken hoe bemiddeling in zijn werk gaat en wat het voor jullie kan betekenen. Na deze eerste kennismaking beslissen jullie samen of jullie met de bemiddeling willen doorgaan of niet. Als elke partij bereid is om samen te werken, wordt een bemiddelingsprotocol ondertekend.

Tijdens de daaropvolgende gesprekken is het de bedoeling om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Indien nodig worden jullie op deskundige manier geïnformeerd, maar de definitieve inhoud van de overeenkomst bepalen jullie zelf.

Als jullie tot een akkoord komen, kan dat vastgelegd worden in een schriftelijk bemiddelingsakkoord dat ter homologatie aan de rechter kan worden voorgelegd, waardoor het de waarde van een vonnis krijgt.

Het aantal gesprekken dat nodig is om tot een akkoord te komen, is niet vooraf te bepalen. Het hangt van veel factoren af: aard van het conflict, aantal punten waarvoor een oplossing gezocht wordt, enz. Jullie bepalen in ieder geval zelf de agenda en de tijd tussen twee gesprekken.

 

Indirecte bemiddeling

Als het echt niet mogelijk is om samen rond de tafel te zitten, is ook indirecte bemiddeling een mogelijkheid. De gesprekken gebeuren dan beurtelings met iedere partij afzonderlijk. Je moet er rekening mee houden dat het totale traject in dat geval meestal langer duurt.

 

Gerechtelijke bemiddeling

Naast vrijwillige bemiddeling waarbij de deelnemers rechtstreeks een bemiddelaar contacteren, is ook gerechtelijke bemiddeling mogelijk. Dit betekent dat de familierechter in het kader van een reeds opgestarte procedure een bemiddelaar aanstelt of partijen naar bemiddeling doorverwijst.

 

Rechtsbijstand

Is je inkomen lager dan bepaalde grenzen, dan heb je mogelijk recht op bemiddeling via rechtsbijstand. Je betaalt een lager tarief of zelfs helemaal niets. Wij doen voor jou de volledige aanvraag bij het Bureau voor Rechtsbijstand.