Over bemiddeling en coaching

Hugo PREIN, (2015), “Mediation in praktijk. Beroepsvaardigheden en interventietechnieken”.


Mediation in praktijk gaat over conflictbemiddeling – mediation – in de breedste zin van het woord. Te denken valt aan echtparen die op een respectvolle manier willen scheiden, werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict, ouders die in conflict raken met instanties als de jeugdhulpverlening en aan het onderwijs dat moet investeren in een (vreedzame( school.Dit boek is in de eerste plaats gericht op psychologen, maar is ook van belang voor juristen, notarissen, accountants en andere beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met conflicten.Mediation in praktijk is niet alleen bestemd voor de beginnende mediator, de meer ervaren mediator vindt hier de details en achtergronden van diverse interventietechnieken.De auteur beschrijft de meest in aanmerking komende gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, oplossingsgerichte gesprekstherapie en organisatieverandering.

Justine VAN LAWICK en Margreet VISSER, (2014), “Kinderen uit de knel”

Scheidingen die steeds verder escaleren, vechtscheidingen: ze komen te vaak voor; Waar er kinderen in het geding zijn is dit niet acceptabel. Kinderen uit de knel is een interventie voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De interventie richt zich op de ouders die al meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede organisatie van het ouderschap en in strijd blijven over kwesties zoals zorg voor de kinderen, wonen en geld. Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en het weer centraal stellen van de kinderen.

Friedrich GLASL, (2013), “Help! Conflicten. Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?”

Het aantal spanningen tussen mensen in allerlei constellaties neemt toe. Veel dagelijkse misverstanden groeien snel uit tot ernstige conflicten. Het blijkt dat de meeste mensen de escalatie niet willen, maar er zich in meegesleurd voelen. Als laatste redmiddel wordt dan hulp van buitenaf gezocht.

Volgens Friedrich Glasl hoeft het lang niet altijd zo ver te komen. Met help! Conflicten schreef hij een boek dat een soort ‘eerste hulp bij conflicten’ biedt. De weg naar een oplossing begint met enkele simpele vragen als: Hoe heeft iedere betrokkene aan het ontstaan van het conflict bijgedragen? Hoe ben ik erin terechtgekomen? Wat wil ik ermee? In hoeverre is het mijn conflict? Help! Conflicten is een praktisch boek om te leren hoe je symptomen van een naderend conflict tijdig en snel kunt herkennen. Met vele ideeën, oefeningen en praktische methodieken om tot de oorzaak van de spanningen door te dringen en zo om te zetten in nuttige energie.

Franky DE MEYER, (2007), “Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en handelszaken, sociale zaken”.

Conflicten komen voor in familie-, burgerlijke en handels- en sociale zaken. De bemiddelingswet van 2005 regelt bemiddeling als de uitgelezen weg naar een overeenkomst. Deze wet wil de kwaliteit bevorderen in de opleiding en de praktijk van de bemiddeling. Ook dit boek wil daartoe een bijdrage leveren.
Goed bemiddelen vereist een samenhangend model om weloverwogen strategieën uit te dokteren. Het bemiddelingsmodel contrapunt wordt sinds 1990 in Vlaanderen bestudeerd en toegepast. De praktisch waarde ervan wordt door iedereen erkend. Dit boek neemt de uitgangspunten van het model contrapunt over. Een bemiddelaar helpt mensen om ethisch en efficiënt te onderhandelen. Een correct verloop van de onderhandelingen moet voldoen aan een aantal principes, waarbij de communicatietheorie als leidraad wordt genomen. De doeltreffendheid wordt gegarandeerd omdat uitgegaan wordt van het bekende Harvard-onderhandelingsmodel.

Fredrike Bannink, (2006), “Oplossingsgerichte mediation”.

Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt: “Wat wilt u voor het conflict in de plaats? Wat gaat er goed en wat werkt wel?” De focus ligt op het beschrijven van de gewenste toekomst en het zetten van de stappen om die toekomst dichterbij te brengen.

Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte mediation, alsook de houding van de oplossingsgerichte mediator, verschilt wezenlijk van andere vormen van mediation, zoals het probleemoplossende, transformatieve of narratieve model, maar kan er ook goed mee worden gecombineerd. Conflictanalyse en het uiten van negatieve emoties zijn meestal overbodig en gesprekken met cliënten zijn vaak korter en lichter van toon.

Donald MAC GILLAVRY, (2002), “Scheidingsbemiddeling. Over techniek, strategie en attitude”.

Er wordt door scheidende mensen in toenemende mate gekozen voor bemiddeling. Men is steeds minder geneigd om met behulp van procedures en advocaten het conflict aan te gaan. In plaats daarvan willen partijen meer zelf regelen en onnodige positiebepalingen vermijden. Deze veranderde visie op de juridische conflicthantering zorgt ervoor dat partijen de rechter steeds vaker vragen om tot overeenkomsten te komen in plaats van vonnissen te vellen op gebieden waar conflicten heersen. Steeds meer rechters verwijzen partijen bovendien nar bemiddelaars alvorens tot definitieve uitspraken te willen komen.Dit boek biedt nuttige en praktische handvatten aan de bemiddelaar. De auteur bespreekt toepasbare technieken, strategieën en tactieken en basale attitudes die belangrijk zijn voor een bemiddelaar. Dit alles illustreert hij met praktijkvoorbeelden. Benadrukt wordt echter wel dat niet iedereen bemiddelbar is en dat niet alle problemen oplosbaar zijn, vooral niet wanneer het gemeenschappelijk belang ontbreekt.Het boek is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij scheidingsbemiddeling. Daarnaast kan het een nuttig praktijkinstrument zijn voor iedereen die beroepshalve met twee partijen te maken heeft, zoals advocaten, rechters, psychologen, relatietherapeuten, notarissen en raadsmedewerkers bij de kinderbescherming.